Hvad

PROJEKTETS FASER

Nedenstående video viser hele projektet og alle dets faser, hver fase er gennemgået under menu punktet hvornår.

PARKENS TRE TEMAER

Sport, street og ophold er parkens tre bærende temaer.

Parken tager sit afsæt i områdets tre aktører, skolen, multihuset og børnehaven samt landskabets skrænter og terræn.

Muligheden for spontan ophold, leg og uorganiseret sport, er parkens samlende element.

I fremtiden vil parkeringsområderne og området omkring tennisbanen, binde området sammen med en asfalteret belægning, der giver gode muligheder for boldleg, rulleskøjter, skateboards og bmx.

På udvalgte steder tages skrænterne i brug. Ramper og trapper giver fri bevægelse mellem de forskellige niveauer og zoner.

Asfalten suppleres med forskellige opstregninger til streetbasket og rullehockey.

Asfaltzonen bliver den zone, der i fremtiden binder området omkring de etablerede baner sammen til en helhed.

ETABLEREDE BANER

Parken indeholder i fremtiden en tennisbane, multibane og overdækket shelter. De etablerede baner suppleres af et crossfitanlæg og parkouranlæg, der placeres med en god fysisk og visuel kontakt til fitnessfaciliteterne udendørs. Der etableres også en trappe fra multihuset mod det nye anlæg.

FREMTIDIGE FUNKTIONER

Aktiv parkens fremtidige funktioner skaber mulighed for at blande forskellige aktører i området. Aktiviteterne appellerer både til brugerne i multihuset, men også til børn, unge og forældre fra området samt fra børnehaven og skolen.

Aktiv parken binder området sammen, skaber liv og bevægelse i området, både om dagen og om aftenen.

Temaerne og funktionernes overlap blander de forskellige brugers bevægelse i området og gør dem synlige for hinanden. Det er nemt at se andre, som er aktive i området og beskue aktiviteter. Funktionerne ligger tæt og det er nemt at skifte fra aktivitet til aktivitet og bruge elementerne på forskellige vis, trapperne og tilskuerpladserne kan f.eks bruges som træningstrapper, crossfittelementer og skaterelementer.

AKTIV PARKEN

Området bindes sammen omkring skolen, multihuset og børnehaven. De tre institutioner genererer liv, bevægelse og aktivitet på kryds og tværs af området. Uderummet omkring de tre institutioner danner et sammenbindende uderum. De nye funktioner i området understøtter det sammenspil, der er mellem de tre aktører. Derfor overlapper områdets tre fremtidige programmer sport, street og ophold også hinanden og væver området sammen til et sted, hvor den uorganiserede sport og ophold blander sig med den organiserede sport.

TERRÆNET

Terrænet i området er meget kuperet med stejle kanter. Fra det flade område ved tennisbanerne, skråner landskabet ned mod multibanen og græsbanerne. Disse hældninger i niveau, skal i fremtiden være med til at give området karakter og udnyttes til forskellige funktioner, som bl.a ophold, tribune, skate-, bmx og løbehjulsfunktioner.

BELYSNING OG FARVER

Områdets baner belyses af de eksisterende lysmaster når der er brug for det. I fremtiden vil Aktiv Parken indeholde udvalgte aftenbelyste træer, der giver en mere naturlig aftenbelysning i området, men som også fremhæver træerne som et rumligt og grønt element i parken.